قيمت هر تن سيمان

                       قیمت هر تن سیمان در تاریخ 99/06/25 بروز گردید

      سیمان                                                                 سیمان

هر تن سیمان پیوند گلستان تیپ 2                                                                         هر تن سیمان مازندران تیپ 1                                                                 

             2830000 ریال                                                                                                      تماس بگیرید

 
                                                             

سیمان

هر تن سیمان مازندران تیپ 2

 

            تماس بگیرید