قيمت سيمان

                      قیمت سیمان در تاریخ 1400/03/06 بروز گردید 

سیمان                سیمان

سيمان مازندران تيپ 1                                                                                                                           سیمان مازندران تیپ 2                    

 تماس بگیرید                                                                                                                                             390000 ریال

 

سیمان                  سیمان

سيمان پيوند گلستان  تيپ 2                                                                                                                    سیمان دیلمان تیپ 2             

 400000 ريال                                                                                                                                                    تماس بگیرید        

 

سیمان                 سیمان

سيمان آبيك تيپ 2                                                                                                                                    سیمان آبیک تیپ 2

      تماس بگیرید                                                                                                                                          تماس بگیرید           

 

سیمان                                                                                    سیمان

سيمان بجنورد تيپ 2                                                                                                         سیمان فیروز کوه تیپ 2                  

        تماس بگیرید                                                                                                                         تماس بگیرید