قيمت تيرچه

تیرچه                       تیرچه
تيرچه 70*1                                                     تيرچه 60*2

 نا موجود                                                        نا موجود

 

تیرچه                    تیرچه

تيرچه 3                                                          تيرچه 30*3

 ناموجود                                                   ناموجود

 

تیرچه                  تیرچه

تيرچه 4                                                            تيرچه  5*4

بزودي                                                               بزودي  

 

تیرچه               تیرچه                                                      

تيرچه 5                                                            تيرچه 5*5

بزودي                                                                  بزودي