قيمت بلوك

                   قیمت بلوک در تاریخ  1400/03/06 بروز گردید.

 

 

قیمت انواع بلوک | فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج           قیمت انواع بلوک | فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج


بلوك 40*10 بتني                                           بلوك 40*10  پوكه                                                                                                              

   40000 ريال                                                        41000 ريال

 

قیمت انواع بلوک | فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج                 قیمت انواع بلوک | فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج

بلوك  40*20 بتني                                 بلوك 40*20 پوكه                                                                                                      

      48500 ريال                                       تماس بگیرید

 

قیمت انواع بلوک | فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج                 قیمت انواع بلوک | فروشگاه مصالح ساختمانی و آهن آلات برج

بلوك 50*15 بتني                                        بلوک 15*50 پوکه                                                                                                                         

تماس بگیرید                                                   53000 ریال