قیمت تیر آهن

قیمت تیر آهن در تاریخ 98/07/08 بروز گردید.

قیمت تیر آهن                  قیمت تیر آهن

تیر آهن  12 – 122 کیلویی                تیر آهن  14 – 155 کیلویی

         6800000   ریال                                  8000000   ریال

قیمت تیر آهن                 قیمت تیر آهن

تیر آهن 16 – 190 کیلویی               تیر آهن  18 – 228 کیلویی

             9200000   ریال                             11000000   ریال

قیمت تیر آهن                 قیمت تیر آهن

تیر آهن  20 -270 کیلویی                 تیر آهن  22 -310 کیلویی

         14800000   ریال                                17400000    ریال