قيمت نبشي

  قیمت نبشی در تاریخ 98/07/08 بروز گردید

 

نبشی                  نبشی

نبشي 3- 9 كيلويي                                 نبشي 4 – 15 كيلويي

46000 ريال                                           45000 ريال

 

نبشی                    نبشی

نبشي 5 – 22 كيلويي                                 نبشي 6 – 32 كيلويي

45000 ريال                                                   45000 ريال

 

نبشی                    نبشی

نبشي 8 – 58 كيلويي                             نبشي 10 – 90 كيلويي

45000 ريال                                               44500 ريال

 

نبشی

نبشي 12 – 130 كيلويي

44500 ريال